กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเก็บตัวอย่างน้ำประปาในพื้นที่ตำบลน้ำโมง เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี สารพิษ และแบคทีเรีย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ตำบลน้ำโมง

23

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเก็บตัวอย่างน้ำประปาในพื้นที่ตำบลน้ำโมง เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี สารพิษ และแบคทีเรีย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ