จัดประชุมหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอ (กบอ.) ครั้งที่ 6/2567

25

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมงเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอ (กบอ.) ครั้งที่ 6/2567 ค่ะ/ครับ

ช่องทาง Feacebook