ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)

241

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือจัดจ้าง