ประชาสัมพันธ์การจดแจ้งการครอบครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

48

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้รับแจ้งจากอำเภอท่าบ่อ เรื่องแจ้งมาตรการในการกำกับดูแลควบคุมการใช้อาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ให้บุคคลผู้ครอบครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนผู้สุจริตทุกราย ซึ่งมิได้ดำเนินการดัดแปลงแก้ไขสิ่งเทียมอาวุธปืนของตนแต่อย่างใด ให้นำแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนที่ครอบครองดังกล่าว มาแสดงและทำบันทึกต่อนายทะเบียนท้องถิ่นอำเภอท่าบ่อ เพื่อเป็นการแสดงเจตนาสุจริต หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการใช้งานช่องทางดังกล่าว ผ่านทาง Link ://blankgun.dopa.go.th/ สำหรับประชาชน