ประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลด้วยสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

25

ประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลด้วยสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ร่วมกับกรมสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์คจำกัด เพื่อส่งเสริมทักษะดิจิทัล สร้างภูมิคุ้มกันภัยทางไซเบอร์ให้ประชาชนคนไทย สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์ต่อสังคม ค่ะ/ครับ

ช่องทาง Feacebook