ประชากร

จำนวนหมู่บ้าน

  • มีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน 12 หมู่บ้าน
  • จำนวนครัวเรือน 1,947 ครัวเรือน

จำนวนประชากร

  • ประชากร 7,055 คน
    • ชาย 3,538 คน
    • หญิง 3,517 คน

แยกได้ดังนี้

หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม
1 บ้านน้ำโมง ๖9 ๑๐๕ 90 ๑๙5
2 บ้านน้ำโมง 70 141 102 243
3 บ้านทุ่ม 228 398 382 780
4 บ้านฝาง ๙9 166 185 351
5 บ้านอุ่มเย็น 193 415 ๓๙5 810
6 บ้านท่าสำราญ 157 277 261 538
7 บ้านหนองแวง ๒81 497 528 ๑,๐25
9 บ้านท่าเจริญ 193 356 367 723
10 บ้านสว่าง 246 451 473 924
11 บ้านโนนสวาท ๑11 165 186 351
12 บ้านท่าแดง 94 155 140 295
13 บ้านโนนสำราญ 206 412 ๔๐8 820
รวมทั้งหมด 1,947 3,๕38 3,๕17 ๗,๐55

ข้อมูล  ณ  เดือน  มีนาคม  25๖2