พิธีมอบประกาศนียบัตร “โครงการฝึกอบรม เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2566

438

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร “โครงการฝึกอบรม เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ. 2566 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง