มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโมง

105

มาตรการป้องกันการติดป้ายโฆษณา