หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

398

1.-ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรื่อง-ก-าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น