ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.ด้านการเมือง/การปกครอง

          ๒.๑ ตำบลน้ำโมงตำบลน้ำโมงเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอท่าบ่อ  มีจำนวน  13  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง  จำนวน  12  หมู่บ้าน นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง  จำนวน  1  หมู่บ้าน คือหมู่ที่ ๘ เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคายเนื้อที่  มีพื้นที่ทั้งหมด  62,766  ตร.ม.  หรือประมาณ  39,229  ไร่

          ๒.๒ การเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น ๑๒ หมู่บ้าน มีทั้งหมด ๒๔ คน ดังนี้

 • หมู่ที่ ๑ บ้าน น้ำโมง ประกอบด้วย สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน
 • หมู่ที่ ๒ บ้าน น้ำโมง ประกอบด้วย สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน
 • หมู่ที่ ๓ บ้าน น้ำโมง ประกอบด้วย สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน
 • หมู่ที่ ๔ บ้าน น้ำโมง ประกอบด้วย สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน
 • หมู่ที่ ๕ บ้าน น้ำโมง ประกอบด้วย สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน
 • หมู่ที่ ๖ บ้าน น้ำโมง ประกอบด้วย สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน
 • หมู่ที่ ๗ บ้าน น้ำโมง ประกอบด้วย สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน
 • หมู่ที่ ๙ บ้าน น้ำโมง ประกอบด้วย สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน
 • หมู่ที่ ๑๐ บ้าน น้ำโมง ประกอบด้วย สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน
 • หมู่ที่ ๑๑ บ้าน น้ำโมง ประกอบด้วย สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน
 • หมู่ที่ ๑๒ บ้าน น้ำโมง ประกอบด้วย สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน
 • หมู่ที่ ๑๓ บ้าน น้ำโมง ประกอบด้วย สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน