แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

212

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (หมู่ที่ 7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (หมู่ที่ 12-13)

บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563