โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีฯเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

634