โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อฟื้นฟูร่างกายผู้สูงอายุติดเตียงเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562

220

โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อฟื้นฟูร่างกายผู้สูงอายุติดเตียงเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562