โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำโมง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองนาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปากให้กับเด็กๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำโมง

27

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำโมง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองนาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปากให้กับเด็กๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ

ช่องทาง Feacebook