แจ้งประชาสัมพันธ์!! เรื่อง การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567

76

 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

แจ้งประชาสัมพันธ์!!

เรื่อง การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567

ยื่นแบบ : มกราคม – มีนาคม 2567

ชำระภาษี : ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งประเมิน (กรณีป้ายติดตั้งใหม่)

ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าปรับ : ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 – 50,000 บาท

เงินเพิ่ม : ไม่ชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของภาษีต่อเดือน

 

——————————————————————————————————
เฟสบุ๊ค: อบต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เพจเฟสบุ๊ค: Nammong Sao
เว็บไซต์: http://www.nammong.go.th
ติดต่อสอบถาม (กองคลัง) โทร: 042-414713 ต่อ 4183 และ 061-0305388