งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2565

7
วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2565 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,ปลัด อบต.น้ำโมง,รองปลัด อบต.น้ำโมง,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,สมาชิกสภา อบต.น้ำโมง,ผู้อำนวยการ รพ.สต. และประธาน อสม. เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง