งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2565

185
วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2565 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,ปลัด อบต.น้ำโมง,รองปลัด อบต.น้ำโมง,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,สมาชิกสภา อบต.น้ำโมง,ผู้อำนวยการ รพ.สต. และประธาน อสม. เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง