ITA อบต.น้ำโมง

ตัวชี้วัดที่  9 การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1   : ข้อมูลพื้นฐาน

➤ ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ
1 โครงสร้างหน่วยงาน
2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่
4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
5 ข้อมูลการติดต่อ
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7 ข่าวประชาสัมพันธ์

➤   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ประเด็นการตรวจ
8 Q&A
9 Social Network

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2   : การบริหารงาน

➤   การดำเนินงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

➤  การปฏิบัติงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ
13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

➤  การให้บริการ

ข้อ ประเด็นการตรวจ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3   : การบริหารเงินงบประมาณ

➤   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ประเด็นการตรวจ
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

➤   การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ประเด็นการตรวจ
21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือ จัดหาพัสดุ 
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4   : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

➤   การดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ประเด็นการตรวจ
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5   : การส่งเสริมความโปร่งใส

➤   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

➤   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ประเด็นการตรวจ
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่   10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1   : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

➤   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ประเด็นการตรวจ
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

➤ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

➤   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ประเด็นการตรวจ
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

➤   แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2   : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

➤  มาตรการเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน