ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

525

กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566