กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมครั้งที่ 4/2565 ปีงบประมาณ 2565

524
วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมครั้งที่ 4/2565 ปีงบประมาณ 2565 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย ท่านสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ ท่านท้องถิ่นอำเภอท่าบ่อ และคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง