การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1

598
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วน เพื่อเรียนปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปี 2565 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำโมง