การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2

625

วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2