การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 3

289

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 3 เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องโอนงบประมาณ ประจำปี 2565 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมงประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง