การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พ.ศ. 2567

393

ประชาสัมพันธ์!! การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พ.ศ. 2567 ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในงบประมาณ 2567 ให้มาขอรับลงทะเบียน ได้ที่ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง