งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ร่วมกับ กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการและประมาณการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ประจำปี 2565

448
วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ร่วมกับ กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการและประมาณการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ประจำปี 2565