ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในบริเวณสำนักงาน และโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.น้ำโมง