ฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลายควบคุมโรคไข้เลือดออก

211
วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มอบหมายให้ งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง