ตรวจคัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ของนักเรียนและบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

406
วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19​) ได้ตรวจคัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ของนักเรียนและบุคลากร จำนวนนักเรียน 24 คน และบุคลากร 6 คน รวมเป็นจำนวน 30 คน ผลการตรวจ ATK เป็นลบ ทั้ง 30 คน