ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

272
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ร่วมต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายธิติพันธ์ ไพบูลย์กุลกร ตำแหน่ง นายช่างโยธา, สิบเอกสถาปนิก คุณประทุม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป, นายวรายุ สังข์เพชร ตำแหน่ง นิติกร, นางสาวณัชชา นภาสกุลคู ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล, นางสาวสุธาศิณี สีใส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ในโอกาสที่มาบรรจุราชการใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง