นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ร่วมทำสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2566

158
วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2566 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย ทีมงานพัฒนาชุมชน อบต.น้ำโมง เข้าทำสัญญารับเงินอุดหนุนและรับเช็ค จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ค่ะ/ครับ