บุญผะเหวดวัดโคกสว่าง

60

แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง บุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ นมัสการหลวงพ่อบุญเย็น ณ วัดโคกสว่าง บ้านหนองแวง