ปฏิบัติการฉีดพ่นยาป้องกันโรคติดต่อเซื้อไวรัส (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย วันที่ 7-10 เมษายน 2563

505