ปฏิบัติการลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

849

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

นำโดยสิบตำรวจโทชวลิต ชัยวี ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.น้ำโมง ลงพื้นที่พ่นหมอกควันบริเวณโรงเรียนบ้านทุ่ม-ฝาง โรงเรียนบ้านท่าสำราญ โรงเรียนบ้านหนองแวง และทีมคุณหมอ ทีม อสม.ของ รพ.สต.น้ำโมง,รพ.สต.บ้านท่าสำราญ ร่วมลงพื้นที่กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้แก่เด็กๆในตำบล