362
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
ลำดับ
หัวข้อ
1.
การปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)และลงประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง
2.
การปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)และลงประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง
3.
การปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)และลงประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง