ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2

557

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 2

ประกาศ อบต.น้ำโมง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื(2)