ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

517

 

ครั้งที่ 1  ตุลาคม 2563

ครั้งที่ 2  พฤศจิกายน 2563

ครั้งที่ 3  ธันวาคม 2563

ครั้งที่ 4  มกราคม 2564

ครั้งที่ 5  กุมภาพันธ์ 2564

ครั้งที่ 6  มีนาคม 2564

ครั้งที่ 7  เมษายน 2564