ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภอส.๓) เฉพาะรายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชี รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

500