ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่ม

364