ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนสำราญ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ บ้านสว่าง

195