ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่มฝาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

157