ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๙ บ้านท่าเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

170