ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

410

2.ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5 ปี

1.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)