ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

332

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

 

เอกสารแนบ