ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

47
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้