ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

46

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง