ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567

141

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567

เล่มข้อบัญญัติ-2567-องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโ10มง