ประชาสัมพันธ์ !! ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก “เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย”

377
ประชาสัมพันธ์ !! ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก “เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย”
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ขอสนับสนุนการพูดชุดคำพูดประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย” เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ คลิปวิดีโอ และอินโฟกราฟิก “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย”
ชุดคำพูดเสียงตามสาย :https://drive.google.com/drive/folders/1L8_sHyG_vWAZePVYGKnnlbdxbS5aUBJu?usp=sharing