ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ https://rongtook.senate.go.th/login

331
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ https://rongtook.senate.go.th/login ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงบริการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างสะดวกรวดเร็ว ในการเสนอเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและแสดงความเห็นต่อฝ่ายนิติบัญญัติ โดยไม่ต้องจัดทำเป็นหนังสือหรือเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง