ประชาสัมพันธ์ !! องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เปิดรับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

397
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้เปิดยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยเป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มี อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง รายละเอียดดังนี้