ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประจำปีงบประมาณ 2565

426

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย NO Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส