ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2564

536

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

และได้รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยท่าน สจ.ศิระ ศรีชมภู (จำนวน 400 ลิตร)